Wilt u meer weten?

Bel 010 - 737 05 50 of mail naar info@maxice.nl

Missie en visie

Missie

Wij bieden kwalitatief hoogstaande en pedagogisch verantwoorde kinderopvang aan de kinderen in de leeftijd van nul tot twaalf jaar. De opvang vindt plaats in een veilige en uitdagende speel- en leeromgeving waarbij ruimte voor ontwikkeling en de eigenheid van het kind centraal staan.

Een uitstekende relatie met de klant is voor ons vanzelfsprekend. In ons kinderdagverblijf heerst een klimaat waarin kinderen zich veilig en prettig voelen.

Visie op kinderopvang

De kinderopvang ondersteunt ouders bij het combineren van arbeid, studie en zorg voor hun kinderen. Tijdens deze uren neemt de kinderopvang de zorg voor de kinderen tijdelijk van de ouders over. De kinderopvang biedt een veilige, warme en rustige plek waar de kinderen liefdevol worden verzorgd en in hun eigen tempo spelenderwijs kunnen groeien en ontwikkelen.

De kinderopvang is ook een plek waar de ontwikkeling van de kinderen wordt gestimuleerd. Het is ons doel om de kinderen een stimulerende omgeving te bieden waarin ze zichzelf en hun omgeving kunnen ontdekken. Kinderen worden zo spelenderwijs uitgedaagd op alle ontwikkelingsgebieden.

De kinderen hebben binnen ons kinderdagverblijf de kans om vaardigheden te oefenen, zoals het aangaan van vriendschappen, het oplossen van conflicten en het leren omgaan met verantwoordelijkheden.

Spelen met andere kinderen helpt om relaties met anderen aan te gaan. In het ‘doen als of’ spel kunnen kinderen bijvoorbeeld verschillende rollen uitproberen. In spelletjes met spelregels leren kinderen zich aan de regels houden. Kinderen leren naarmate ze ouder worden dat de wereld groter is dan alleen hun eigen thuis en familie.

Kinderen die gewend zijn aan de opvang en zich daar veilig en vertrouwd voelen bouwen zelfvertrouwen op door gaandeweg de steeds grotere wereld om hen heen te ontdekken. Naar een plek gaan waar je geaccepteerd wordt geeft het kind de mogelijkheid om zich zelfstandig te ontplooien.

Pedagogische visie

Wij zijn een kinderopvang waar alle kinderen ongeacht hun achtergrond en identiteit welkom zijn. Wij baseren ons pedagogisch beleid niet op een specifieke theorie of uitgangspunt. Ons pedagogisch beleid is een samenstelling van diverse visies.

Een belangrijk doel van kinderdagverblijf maXice D’Care is om kinderen te stimuleren zich op hun eigen wijze en in hun eigen tempo te ontwikkelen tot zelfstandige individuen vol vertrouwen en eigenwaarden.

Hierbij wordt in de eerste plaats gestreefd naar een klimaat waar de kinderen zich veilig en geborgen voelen, waar ruimte is voor persoonlijke aandacht en rekening wordt gehouden met de behoeftes van elk kind. Tegelijkertijd wordt het kind gestimuleerd om mee te doen met het dagelijkse leefritme van de groep en zich hieraan aan te passen. De pedagogisch medewerkers bouwen aan een vertrouwensrelatie met de kinderen. Deze vertrouwensrelatie dient als basis om de wereld te ontdekken.

Een van de voorwaarden om een vertrouwensrelatie op te kunnen bouwen is respect hebben voor ieder kind.

Respect hebben voor kinderen houdt in dat de pedagogisch medewerkers rekening houden met de belevingswereld van kinderen en de mening van een kind serieus nemen.

Doelstellingen

Onze visies vertalen zich naar de doelstellingen die genoemd worden in de wet kinderopvang:

  • Het bieden van fysieke en emotionele veiligheid
  • Het stimuleren van persoonlijke competenties
  • Het stimuleren van de ontwikkeling van sociale competenties
  • De overdracht van normen en waarden

Heb je vragen, neem dan contact op!