Wilt u meer weten?

Bel 010 - 737 05 50 of mail naar info@maxice.nl

Klachten

Uw kind is bij onze medewerkers in goede handen. Echter, u kunt een keer ontevreden zijn over het handelen van een pedagogische medewerker, houder van het kinderdagverblijf / BSO of heeft u een klacht m.b.t. de organisatie van het kinderdagverblijf /BSO.

Kinderdagverblijf maXice B.V. en maXice D’Care B.V. heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Deze kan worden ingediend bij de klachtenfunctionaris. Een formele klacht wordt ten allen tijde schriftelijk ingediend. De klachtenfunctionaris is te bereiken per email: lerice@maxice.nl.

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij de geschillen commissie www.degeschillencommissie.nl.

In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie.  Het reglement van de Geschillencommissie vindt u op www.degeschillencommissie.nl.

Definities

OrganisatiemaXice D’Care B.V. & kdv maXice B.V.
MedewerkerL.N.H. Weners
KlachtenfunctionarisDe medewerker waar de klachten binnenkomen, die de procedure bewaakt en klachten afhandelt uit hoofde van de directeur, hier verder genoemd klachtenfunctionaris
LocatiemanagerDiegene die leiding geeft aan de locatie waar het kind is geplaatst
OuderEen natuurlijk persoon die gebruik maakt, gebruik wenst te maken of gebruik heeft gemaakt van de diensten van de kinderopvangorganisatie, voor de opvang van zijn of haar kinderen
KlagerDe ouder die een klacht indient
KlachtSchriftelijke uiting van ongenoegen
Geschillencommissie kinderopvangGeschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen voor bindende geschillenafhandeling, informatie, bemiddeling, advies en mediation
SchriftelijkOnder schriftelijk wordt ook ’elektronisch’ verstaan, tenzij de wet zich daar tegen verzet

Voortraject klacht
Als een ouder een klacht heeft gaat de organisatie er van uit dat deze zo spoedig mogelijk met de betrokkene besproken wordt. Het aanspreekpunt is daarmee in beginsel de medewerker op de groep. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan kan de klacht worden besproken met de locatiemanager. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een klacht ingediend worden.

Indienen klacht
3.1  Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend. De klacht dient binnen een redelijke termijn na ontstaan van de klacht ingediend te zijn, waarbij 2 maanden als redelijk wordt gezien. De klacht wordt voorzien van dagtekening, naam en adres van de klager, eventueel de naam van de medewerker op wie de klacht betrekking heeft, de locatie en de groep plus een omschrijving van de klacht.
3.2  Mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen, dan treedt de meldcode huiselijk geweld en  kindermishandeling in werking. Deze klachtenprocedure wordt daarmee afgesloten.

Behandeling klacht
4.1  De klachtenfunctionaris draagt zorg voor de inhoudelijke behandeling en registratie  van de klacht.
4.2   De klachtenfunctionaris bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht aan de
4.3  De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte van de voortgang van de behandeling van de klacht.
4.4  Afhankelijk van de aard en inhoud van de klacht wordt een onderzoek ingesteld.
4.5  Indien de klacht gedragingen van een medewerker betreft, wordt deze medewerker in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk te reageren.
4.6  De klachtenfunctionaris bewaakt de procedure en termijn van afhandeling.  De klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, tenzij er omstandigheden zijn die dit belemmeren. In dat geval brengt de klachtenfunctionaris de klager  hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De klacht wordt in ieder geval binnen een termijn van 6 weken afgehandeld.
De klager ontvangt een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over de klacht, inclusief concrete termijnen waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.

Heb je vragen, neem dan contact op!